Obchodné podmienky

Čl. I - PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vetamix.sk je:

VETAMIX SLOVENSKO s.r.o.
Ul. Priehon 128/50
972 05 Sebedražie

IČO: 52688267

(ďalej len „Predávajúci“).

Čl. II  - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci vykonaním objednávky na internetovej stránke www.vetamix.sk potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky pre dodanie tovaru Predávajúcim (ďalej iba „Obchodné podmienky“). Kupujúci tento tovar kupuje od Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.vetamix.sk .

2. Vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia Obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

3. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť a/alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

Čl. III - PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou je objednávka (ďalej iba „Objednávka“). Rozmery, váha, objem či iné údaje uvedené na internetovej stránke

www.vetamix.sk sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať iba tovar v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami a vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci aktuálnym normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Predávajúci sa taktiež zaväzuje, že tento tovar bude riadne opatrený návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to daný tovar vyžaduje, príp. ak taký dokument k tovaru priložil priamo jeho výrobca.

Čl. IV  - UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na internetovej stránke www.vetamix.sk môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej iba „Užívateľský účet“).

2. Pri registrácii na internetovej stránke www.vetamix.sk a pri objednaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať iba správne a pravdivé údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený e-mailovou adresou užívateľa a heslom podľa jeho výberu. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho Užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie jeho Užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci hrubo

poruší svoje povinností v súlade s Obchodnými podmienkami či kúpnou zmluvou medzi

ním a Predávajúcim.

Čl. V - MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia je miesto, kde je kupujúcim objednaný tovar odovzdaný priamo kupujúcemu.

Čl. VI - OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

1. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky tovaru je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulároch „Nákupný košík“ a „Pokladňa“ umiestnených na internetovej stránke www.vetamix.sk. Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý obsahuje najmä informácie o:

objednanom tovare,

spôsobe úhrady kúpnej ceny,

údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,

informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Minimálna hodnota tovaru v objednávke pre rozvoz je 30,- € s DPH

2. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci Predávajúcemu stlačením tlačidla „Potvrdiť a dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

3. Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Obchodného zákonníka, v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim.

4. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje Predávajúcemu, že akceptuje všetky podmienky a ustanovenia - v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky - uvedené v Obchodných podmienkach, a že rovnako akceptuje aj výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v deň odoslania objednávky na internetovej stránke www.vetamix.sk vrátane prípadných dodatočných (napr. dopravných, balných) nákladov.

5. Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná, objednávka sa považuje za neplatnú. predávajúci môže odmietnuť dopravu tovaru z dôvodu vzdialenosti, stavu infraštruktúry a nerantabilnosti objednávky, po predošlej komunikácii so zákazníkom. 

Čl. VII - CENA A PLATBA

1. Ceny uvedené na internetovej stránke www.vetamix.sk sú platné v okamihu objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien

dodávateľských podmienok výrobcov či iných dodávateľov tovaru.

2. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú buď po pripísaní celej kúpnej ceny na účet

Predávajúceho, alebo odovzdaním celej kúpnej ceny v hotovosti kupujúcim Predávajúcemu.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim slúži ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ sa kupujúci a Predávajúci nedohodli inak.

3. K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim.

4. Cena za tovar vážený alebo za tovar predávaný na kusy, kde je cena uvedená za jednotku váhy (napr.: 1 ks králik) alebo objemu, je v objednávke orientačná.

Spôsob platby:

V hotovosti .......................................................... 0,- EUR

Platba kartou ......... 0,- EUR

Čl. VIII  - PODMIENKY DOPRAVY

1. Spôsob doručenia tovaru si kupujúci zvolí v procese objednávky.

2. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od Predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád či nedostatkov je

kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie.

Spôsob dopravy:

Dopravou Predávajúceho na určenú adresu v SR pri objednávke v sume od 30,-€ do 50,-€ je cena dopravy 8,- €

Dopravou Predávajúceho na určenú adresu v SR pri objednávke v sume od 50,-€ do 80,-€ je cena dopravy 3,- €

Dopravou Predávajúceho na určenú adresu v SR pri objednávke v sume nad 80,- € je cena dopravy 0,- €

Čl. IX  - ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady či nedostatky sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

2. Práva zo zodpovednosti za vady či nedostatky pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.

3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

4. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.

5. Prípadné spory medzi predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť emailový alebo telefonický kontakt  na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Čl. X - SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Sme spoločnosť Vetamix Slovensko s.r.o, so sídlom Priehon 128/50, 97205 Sebedražie, IČO 52688267, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Trenčíne, vložka č. 38985/R, a sme správcom vašich osobných údajov.

2. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3. Predávajúci sa zaväzuje, že nebude poskytovať osobné údaje získané od návštevníkov internetovej stránky www.vetamix.sk tretím osobám, a že tieto osobné údaje budú slúžiť iba ako dôverné údaje pre internú potrebu Predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných vzťahov medzi kupujúcimi a Predávajúcim.

Čl. XI  - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak vzťah súvisiaci s použitím internetovej stránky www.vetamix.sk alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa bude riadiť legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Tieto Obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.vetamix.sk v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

V Prievidzi, dňa 10.mája 2018

Copyright © 2024, Vetamix.sk Powered by
Na vašom súkromí nám záleží

My, VETAMIX s.r.o., oceníme Váš súhlas s použitím súborov cookies, aby sme Vám mohli spríjemniť nakupovanie na našom webe, uľahčiť Vám množstvo krokov pri nákupe a sami sa mohli stále zlepšovať. Kliknutím na tlačidlo „Áno, v poriadku“ súhlasíte s uložením cookies do Vášho prehliadača, vďaka ktorým využijete potenciál webu naplno. Podrobnosti nájdete na stránke „Informácie o cookies“.